Cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel

Hàm SUMIF là một hàm dùng để tính tổng các giá trị trong khoảng xác định. Hàm SUMIF có thể sử dụng cho việc tính tổng các ô dựa vào…